3ds Max
€ 1.765,00  p/j
 
M&E Collection
€ 2.455,00  p/j
 
Maya
€ 1.765,00  p/j
 
Cloud Credits
€ 115,00
 
Maya LT
€ 275,00  p/j
 
Navisworks Manage
€ 2.490,00  p/j
 
Navisworks Simulate
€ 1.005,00  p/j
 
Recap 360 Pro
€ 355,00  p/j